آغاز کار اداره جدیدی برای بازگشت دادن پناهجویان رد شده | Sbm 33
1
بسیاری از اتباع خارجی برای زندگی در کشور دانمارک آزاد هستند. نبایستی دانسته یا ندانسته اطلاعات اشتباه جهت درخواست تقاضای ویزای انگلستان داده باشید. برای مثال شما میتوانید یک بسته پنیر با مارک مشابه، تاریخ مصرف مشابه و مزه مشابه را از این فروشگاه ها با قیمتهای غیر متشابه خرید نمایید. ارائه مدارک جعلی و گمراه کننده و یا عدم ارائه اطلاعات لازم و صحیح در پروسه تقاضای ویزا (در فرم تقاضا و بعد از آن