1
اقامت اروپا به شیوه سرمایه گذاری را در این مقاله بشناسید. الف: شخصی که تبعه آلمان است باید ثابت نماید که درآمد کافی برای زندگی خود و همسرش می باشد و نیازی به کمک های دولت ندارد. از این پس همه اجازه ها، اجازه اقامت نامیده می شوند. در این روش متقاضی بعد از ۵ سال اقامت در انگستان واجد شرایط اخذ پاسپورت انگلستان خواهد بود.