1
اروپا از شمال غربی اقیانوس آرام در شمال به دریای مدیترانه گرم و نیمه گرمسیری جنوب غربی در می آید و دارای طیف وسیعی از اقلیم معتدل و مناظر مختلف طبیعی است. چنانچه شغل شما یکی از شغل های ضروری دولت کانادا یا کوبک باشد خدمات مهاجرتی نيسا ميتواند پرونده شما را سریعا بجریان بیاندازد و در غیر اینصورت پرونده شما را با کسب اجازه کار از طرف يک شرکت کانادائی, یا امریکائی بجریان و مدت زمان مهاجرت شما را ب