1
خدمات منحصر به فردی را برای اتباع خارجی که مایل به زندگی ، کار و یا انجام تجارت در اروپا هستند، ارائه مینماید. البته توجه داشته باشید که اقامت اروپا شامل خریدار، همسر و فرزندان تا سن ۲۸ سال خواهد شد. نکته ٣: در این نوع اقامت موقت گرجستان نیاز به پرداخت هیچ هزینه ی مازاد برای اقامت کارمندی بیش از موارد ذکر شده وجود ندارند و ارقام رایج ۱۵۰۰$ یا ۳۰۰۰$ یا ۵۰۰۰$ همه بدون توجیه و گران فروشی بخاطر بی