میانبرهای مهاجرت به کانادا | Sbm 33
1
پاسپورت دوم با داشتن پول و سرمایه‌گذاری می‌تواند راحت به دست آید. اکسپرس اینتری سیستم مهاجرت به کانادا را کاملا تغییر داد و پس از راه‌اندازی روش اکسپرس انتری برای مهاجرت به کانادا، بسیاری از متقاضیان که قبلأ از روش معمول مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص فدرال اقدام می‌کردند پشت درهای بسته ماندند. اخذ ویزا کار خود مراحل خاص خود را دارد و اخذ اجازه کار الزاما منجر به اخذ ویزا نمی باشد به صورت