Sbm 33 - کولر صنعتی با فن سانتریفیوژ http://sbm33.16mb.com/story.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98 کولر صنعتی با فن سانتریفیوژ یکی از بهترین انتخاب ها جهت تامین سرمایش محیط های صنعتی می باشد. گرماسرد یکی از بزرگترین تولید کننده کولر صنعتی با فن سانتریفیوژ در ظرفیت های متعدد می باشد.(امکان سفارشی سازی در ظرفیت های مختلف وجود دارد.) کولر صنعتی 13000 سانتریفیوژی کولر صنعتی 18000 سانتریفیوژی کولر صنعتی 25000 سانتریفی Wed, 17 Jan 2018 20:25:50 UTC en